15years experience

پشتیبانی

پشتیبانی از یک سیستم SAP پیاده سازی شده بسیار حیاتی و مهم است، در این حالت مشاوران پیاده کننده وظیفه مراقبت از محصول را برای مدتی حدو 3 تا 6 ماه بعهده دارند.

پشتیبانی از یک سیستم SAP پیاده سازی شده بسیار حیاتی و مهم است، در این حالت مشاوران پیاده کننده وظیفه مراقبت از محصول را برای مدتی حدو 3 تا 6 ماه بعهده دارند. در نتیجه بعد از پایان یافتن این دوره می توان مسئولیت پشتیبانی و مراقبت از سیستم را بعهده تیم پیاده ساز نهاد. در برخی از موارد این موضوع توسط مشاوران آزاد صورت می پذیرد، لذا عملیات پشتیبانی می تواند بصورت درخواست های موردی و یا بعنوان یک پروژه به برون سازمان واگذاری نمود.
1- پشتیبانی وظیفه محور
2- پشتیبانی پروژه محور