15years experience

پیاده سازی

بطور معمول هر سیستم نرم افزاری تحت ERP از روشهای خاص خود در پیاده سازی استفاده می نماید اما بصورت مختصر، فرآیند پیاده سازی ERP در یک سازمان بشرح زیر است.

فرایند پیاده سازی

بطور معمول هر سیستم نرم افزاری تحت ERP از روشهای خاص خود در پیاده سازی استفاده می نماید اما بصورت مختصر، فرآیند پیاده سازی ERP در یک سازمان بشرح زیر است:

o شناخت کلی از سازمان و اهداف آن

o تشکیل تیم مدیریت پروژه

o تعریف منشور پروژه

o تعیین حوزه یا Scope پروژه

o تعیین کاربران کلیدی

o تعیین و برآورد زمان هر فاز

o تعیین ابزارها، الگوها و دستورالعمل های پروژه

o تعیین و تامین محل استقرار مشاوران و محل جلسات

o برگزاری جلسات شناخت و تحلیل

o تهیه مستندات و نقشه فرآیندی

o تعیین ساختار اطلاعات پایه

o ارائه گزارش شناخت

o بررسی و تایید گزارش شناخت

o تنظیم ساختار سازمانی و تنظیمات سیستم

o انتقال تنظیمات به محیط تست اولیه

o ثبت اطلاعات پایه نمونه

o انجام تست اولیه

o تهیه و ارائه الگوهای اطلاعات پایه

o تکمیل اطلاعات پایه

o بررسی و اصلاح اطلاعات پایه

o بارگذاری اطلاعات پایه در سیستم

o بارگذاری تراکنش های اول دوره

o کنترل اطلاعات پایه و تراکنش های اول دوره

o خاموش نمودن سیستم اطلاعاتی قبلی

o اجرای عملیات کاری در سیستم

o پشتیبانی، مراقبت و رفع اشکالات کاربری

o تحویل سیستم پیاده سازی شده به مدیر سیستم

متدولوژی های پیاده سازی

شرکت SAP در حال حاضر دو روش زیر را برای پیاده سازی نرم افزارERP خود ارائه نموده است:

      • SAP Activate Method
      • ASAP Method

SAP Activate چهارچوبی است که از سه رکن اصلی تشکیل شده است:
1- Best Practice
2- Guided Configurations
3- SAP Activate Methodology