15years experience

کسب و کارهای متوسط

امروزه بسیاری از کسب و کارهای موجود در دنیای اقتصاد نیازمند استفاده از ابزار هستند، در این راستا بهره برداری از هر ابزاری می بایست متناسب با اندازه کسب و کار باشد و SAP بعنوان یکی از شرکتهایی که ابزار مورد نیاز مدیریت کسب و کاررا فراهم کرده به این موضوع توجه نموده است و برای کسب و کارهای متوسط محصول SAP Business One (B1) را ارائه کرده است.

امروزه بسیاری از کسب و کارهای موجود در دنیای اقتصاد نیازمند استفاده از ابزار هستند، در این راستا بهره برداری از هر ابزاری می بایست متناسب با اندازه کسب و کار باشد و SAP بعنوان یکی از شرکتهایی که ابزار مورد نیاز مدیریت کسب و کاررا فراهم کرده به این موضوع توجه نموده است و برای کسب و کارهای متوسط محصول SAP Business One (B1) را ارائه کرده است.

مدیریت و کنترل یک کسب و کار در حال رشد هیچگاه متوقف نخواهد شد، در نتیجه برقرار یک تعادل دائمی میان تصمیم گیری و داده های ایجاد شده تنها زمانی معنی پیدا میکند که فرآیند ایجاد اطلاعات بصورت بهینه در سیستم کارگزاری شده باشد. سیستم SAP Business One برای سازمان هایی که در مسیر رشد و توسعه قرار دارند یک نرم افزار مناسب با قابلیت های بزرگ می باشد. بسیاری از شرکتهای در خصوص اندازه و بزرگی کسب و کار خود دچار چالش هستند، منطبق بر یکی از تعاریف موجود در دنیای کسب و کار شاخص های اندازه گیری کسب و کار را میتوان به پنج مورد تقسیم نمود:

   1. تعداد کارکنان
   2. درآمد سالانه
   3. حجم تولید: از منظر حجم تولید
   4. مبلغ سرمایه گذاری شده
   5. میزان سهام منتشر شده در بازار

از منظر تعداد کارکنان شرکتهای تا 50 نفر در طبقه کوچک، تا 250 نفر در طبقه متوسط و بیشتر از 250 نفر در طبقه بزرگ دسته بندی می شوند.
از منظر درآمد سالانه در اتحادیه اورپا شرکتهای تا درآمد 10 میلیون یورو در طبقه کوچک، تا 50 میلیون یورو در طبقه متوسط و بیشتر از 50 میلیون یورو در طبقه بزرگ دسته بندی می شوند. اما در آمریکا این ارقام متفاوت است و شرکتهای تا درآمد 38.5 میلیون دلار در طبقه کوچک، تا یک میلیارد دلار در طبقه متوسط و بیشتر از یک میلیارد دلار در طبقه بزرگ دسته بندی می شوند.