شرکت های پیمانکاری
شرکت های پیمانکاری

پروژه ها به دلیل ماهیت متنوع و غیرتکراری شان، ساختاری متفاوت از کارهای روزمره سازمان دارند بدین خاطر مدیریت پروژه ها همواره مشکل تر از امور جاری سازمان است و نیازمند توجه بیشتر به ابعاد مختلف و متغییر کار است. با استفاده از راهکارهای بتاسیستم از نگهداری اطلاعات در طی جند دوره و اجرا در چند پروژه، دانش سازمانی ایجاد می شود.

دستاوردهای بتا سیستم
چرا هوشمندی بتا سیسنم