شرکت های تولیدی و صنعتی
شرکت های تولیدی و صنعتی

در واحدهای تولیدی برنامه ریزی و کنترل موجودی یکی از مهم ترین وظایف به شمار می آید. فعالیت های گردآوری شده با عنوان کنترل موجودی ها همواره مورد توجه خاص بخش کنترل مواد و سفارشات و … می باشد. بتا سیستم برای هماهنگی برنامه های تفصیلی در سیستم های تولید چند مرحله ای راهکارهای ویژه ای را پیشنهاد می دهد.

دستاوردهای بتا سیستم
چرا هوشمندی بتا سیسنم