متدولوژی

در ابتدای فرآیند پیاده سازی یک سیستم ERP ساختار تشکیلاتی مورد نیاز تیم پروژه می باشد. این تیم متشکل از مشاوران پیاده ساز و کاربران کلیدی به همراهی دو مدیر پروژه مسئولیت برنامه ریزی، هماهنگی، تشکیل جلسات، مدیریت تغییرات، اطلاع رسانی و رفع موضوعات فرآیندی را بر عهده دارند. 

Project Team

در ابتدای فرآیند پیاده سازی یک سیستم ERP ساختار تشکیلاتی مورد نیاز تیم پروژه می باشد. این تیم متشکل از مشاوران پیاده ساز و کاربران کلیدی به همراهی دو مدیر پروژه مسئولیت برنامه ریزی، هماهنگی، تشکیل جلسات، مدیریت تغییرات، اطلاع رسانی و رفع موضوعات فرآیندی را بر عهده دارند. 

Steering Committe

در فرآیند پیاده سازی یک سیستم ERP بسیاری از مسائل و مشکلات عملیاتی بوجود می آید و عموما مدیران پروژه این موضوعات را بررسی و حل می نمایند، اما در این میان موضوعاتی وجود دارند که تصمیم گیری در خصوص آنها از لحاظ استراتژی مسئولیت صاحبان کسب و کار است و لذا در ابتدای پروژه گروهی متشکل از مدیران پروژه و صاحبان کسب و کار بنام کمیته راهبری یا Steering Committee تشکیل می گردد تا این موضوعات در دوره های زمانی یکماهه بررسی و رفع نمایند.

Key User

در فرآیند پیاده سازی یک سیستم ERP لازم است که در هر بخش یا فرآیند فردی متخصص و آشنا به عملیات سازمان در ارتباط با مشاوران پیاده ساز حضور داشته باشد، این فرد از لحاظ فنی تجربه بالا، آگاه از نیازمندی های سازمان و توانمند در تصمیم گیری باشد. عموما به این فرد Key User یا کاربر کلیدی گفته می شود.

Power User

بعد از پیاده سازی سیستم ERP، عمدتا مشاوران نقش پشتیبانی را برای مدتی با توجه به نیاز سازمان بر عهده دارند. در این مدت فردی از طرف سازمان مسئول همراهی و یادگیری این نقش می باشد و بطور متناوب وظایف خود را گسترش می دهد تا مشاوران از سازمان خارج شوند، عموما به این فرد Power User یا کاربر ارشد گفته می شود. این فرد کسی است که بیشتر از هر شخصی در سازمان ویژگی های تکنیکی را می شناسد و می داند نرم افزار را به چه شیوه ای همسان با نیازهای کسب و کار تنظیم کند و لزوما توانایی حل مسئولیت های پیچیده نرم افزاری نیز را دارا خواهد بود.