راهکارهای نرم افزاری بتاسیستم
آموزشی

سامانه مودیان مالیاتی

سامانه مودیان مالیاتی چیست؟ سامانه ای که تحت نظر سازمان امور مالیاتی مطابق با قانون سامانه های فروشگاهی و سامانه های مودیان مالیاتی با هدف بهینه نمودن فرآیند وصول مالیات، تشخیص و تعیین صحیح مالیات مودیان، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش بهای تمام شده

آخرین نوشته ها:

جدیدترین مقالات: