Best Practice

در فرهنگ عام ایرانی ضرب المثلی وجود دارد که میتواند راه گشای بسیاری از تعاریف متناقض و نامفهوم باشد، “کار نیکو کردن از پر کردن است”. برخی از نرم افزارهای تحت ERP بدلیل پیاده سازی های فراوان توانسته اند بهینه ترین روش یا فرآیند انجام یک کار را طراحی نمایند، این روش بهینه را Best Practices می نامند.

در فرهنگ عام ایرانی ضرب المثلی وجود دارد که میتواند راه گشای بسیاری از تعاریف متناقض و نامفهوم باشد، “کار نیکو کردن از پر کردن است”. برخی از نرم افزارهای تحت ERP بدلیل پیاده سازی های فراوان توانسته اند بهینه ترین روش یا فرآیند انجام یک کار را طراحی نمایند، این روش بهینه را Best Practices می نامند. 

به تجربه دیده شده برخی مشتریان انتظار دارند که best practice را قالب یک بسته نرم افزاری قابل مشاهده دریافت نمایند، فارغ از این موضوع که best practice در نهاد سیستم تعبیه شده است. قاعدتا مستندات و مدارکی شامل نقشه فرآیندی مانند BPMN در بانک اطلاعاتی و وب سایت های ارائه کنندگان ERP وجود دارد.